ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
62 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา
7
19 ม.ค. 2561
63 เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ.โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ "รู้คิด..รู้ทัน..สร้างสรรค์เ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 ม.ค. 2561
64 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 ม.ค. 2561
65 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
82
29 พ.ย. 2560
66 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
27 พ.ย. 2560
67 ผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่8/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 ต.ค. 2560
68 ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3ปี (พ.ศ.2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 ต.ค. 2560
69 รายงานสรุปผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ต.ค. 2560
70 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ก.ค. 2560
71 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
92
13 มี.ค. 2560
72 ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม และความโปร่งใสของ ทต.กำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
15 ก.พ. 2560
73 พ่นหมอกควันเคมีละอองฝอยกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรคต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ม.ค. 2560
74 เทศบาลเพิ่มช่องทางให้บริการประชาชน ลดระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย จ่ายค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า โดยไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 ธ.ค. 2559
75 งบรายรับรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 ต.ค. 2559
76 คำสั่งให้ออกจากราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 ก.ย. 2559
77 ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
160
05 ส.ค. 2559
78 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 พ.ค. 2559
79 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 พ.ค. 2559
80 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 พ.ค. 2559
81 ประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9