ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
22 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 พ.ค. 2563
23 คู่มือการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 พ.ค. 2563
24 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณเรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
19 พ.ค. 2563
25 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณเรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ..๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
15 พ.ค. 2563
26 สถานที่ออกกำลังกายของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 พ.ค. 2563
27 การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 เม.ย. 2563
28 ITA 2020 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 เม.ย. 2563
29 LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 เม.ย. 2563
30 LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 เม.ย. 2563
31 LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 เม.ย. 2563
32 LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 เม.ย. 2563
33 LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 เม.ย. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ( พ.ศ. 2561 - 2563 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
15 เม.ย. 2563
35 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ให้ใช้ลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ พุทธศักราช 2563
86
31 มี.ค. 2563
36 นโยบายผู้บริหาร
12
10 มี.ค. 2563
37 การรับฟังความคิดห็นและข้อเสนอแนะรูปบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลคำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัตประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
28 ก.พ. 2563
38 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 ก.พ. 2563
39 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 ธ.ค. 2562
40 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ผลสอบคัดเลือก และ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 ธ.ค. 2562
41 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจาก สายงานประเภททั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9