ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
2 คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 พ.ย. 2564
3 ตลาดสดบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 ก.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ก.ค. 2564
5 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
25 มิ.ย. 2564
6 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 มิ.ย. 2564
7 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 เม.ย. 2564
8 กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 ม.ค. 2564
9 เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 ธ.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 พ.ย. 2563
11 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 พ.ย. 2563
12 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
26 ต.ค. 2563
13 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 ต.ค. 2563
14 แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
07 ต.ค. 2563
15 ขยายกำหนดเวลดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ส.ค. 2563
16 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ส.ค. 2563
17 ทบทวนปรับปรุงปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 ส.ค. 2563
18 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ส.ค. 2563
19 จุดตู้รับแสดงความคิดเห็น
117
26 มิ.ย. 2563
20 เทศบาลกำเนิดนพคุณ ต่อต้านคอรัปชั่น ACT NOW :ร่มกันสู้ กอบกู้อนาคต
122
23 มิ.ย. 2563
21 สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นกรอกแบบสอบถาม
124
04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9