ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลกำเนิดนพคุณ ต่อต้านคอรัปชั่น ACT NOW :ร่มกันสู้ กอบกู้อนาคต
  รายละเอียด :

 นายกเทศมนตรีตำบลกำเนิดนพคุณ โดยนายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ รวมพลังทุกส่วนงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมจัดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น เดินหน้าดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2563ด้วยการดำเนินงานที่สำคัญคือ

1.การมีส่วนร่วของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญการปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยกิจกรรมทั้งภายในนและภายนอกสำนักงานที่ผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ นายประยุทธ แก้วน้อย ปลัดเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการมอบนโยบาย ให้ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับพนักงานในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม Homeday หรือกิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน ซึ้งจัดขึั้นเป็นประจำทุกเดือน (หรือวาระพิเศษอื่นๆ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการทำงานระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยแต่ละครั้งได้สอดแทรกสาระเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของทุกฝ่ายทุกกอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน