ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ได้จัดเก็บเงินรายได้ และได้รับจัดสรรเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามงบประมาณรายรับที่ได้ตั้งไว้เป็นเงิน จำนวน 32,651,127.27 บาท และได้นำเงินไปใช้จ่ายในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้เป็นเงิน จำนวน 32,000,936.50 บาท ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้แล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 382 คน