นายสำเริง มาลยาภรณ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายกันตพัฒน์ เขมะวิชานุรัตน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายฉกาจ วีรวัธน์วณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายภูมิกิตติ สินด้วง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายวิวัฒน์ สุวนานันท์เจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายศุภชัย กิติชนม์วรกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบบลกำเนิดนพคุณ
นายศิริพงศ์ ธีระวิทยเลศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายวสันต์ ปลอดโปร่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายวิเทพ อ่อนตัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนดนพคุณ
นางสาวอัญชลี จันทร์วงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นางสาวศิราณี ชูทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
นายวุฒิพร ทองเรืองกิตติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ